Föredrag: Helena Nordenstedt | Har jordens befolkning blivit friskare?

Publicerades den 13 mars 2018

PRENUMERERA Subscribed Unsubscribe
Segment: Den eviga drömmen om hälsa – utopi eller hotad verklighet Har jordens befolkning blivit friskare? Helena Nordenstedt Forskarassistent i global hälsa, specialist i internmedicin och föreläser regelbundet för Stiftelsen Gapminder. Under 2016 ansvarig för en onlinekurs (MOOC) i Global hälsa tillsammans med Hans Rosling, med 20 000 deltagare. Arbetat kliniskt för Läkare utan gränser i Kongo och i Västafrika under Ebolautbrottet 2014-16.

DEMENSSJUKDOMAR KOSTAR MER ÄN VÄRDET AV APPLE

Du kan idag förebygga din egen hälsa för att säkra ett friskare liv i framtiden. Forskningen har kommit långt och om du upptäcker symptom i tid, finns det bot, bromsmedicin och behandling mot både cancer, Alzheimer och andra dödliga sjukdomar. Men hur ska vi göra för att alla ska få möjlighet att testa sig regelbundet? Vem tar ansvar för att vi upptäcker sjukdomar i tid och vem betalar?
Dr Jina Swartz, som forskar på neurologiska sjukdomar och Alzheimers, spår en tsunami av sjukvårdskostnader, som inget land i världen kommer att klara av, om vi inte snabbt hittar sätt att upptäcka i tid och att bota.

ÖDESFRÅGA FÖR SVERIGE- VÅRDSYSTEMEN MÅSTE BÖRJA KOMMUNICERA

ÖDESFRÅGA FÖR SVERIGE- VÅRDSYSTEMEN MÅSTE BÖRJA KOMMUNICERA 

Professor Martin Ingvar känner stark oro för att utvecklingen inom svensk life science går för långsamt.
Han har nu av regeringen fått en stor ödesfråga i famnen. Som ordförande för innovationsprogrammet SWElife försöker han staka ut vägen framåt och få svenska vårdsystemen att börja kommunicera med varandra på ett sätt som gynnar alla vårdens aktörer: läkemedelsbolagen, vården och patienterna. Resultatet ska formuleras som en vitbok som kan kunna ligga till grund för andra digitaliseringsprojekt inom hälso- och sjukvården.

Bakgrunden är att Sverige har hamnat rejält på efterkälken inom digitalisering av vård och omsorg. Vårdens och omsorgens system är byggda för enskilda landsting, regioner och kommuner och systemen kan inte kommunicera med varandra. Det gör informationshanteringen ineffektiv och försvårar för vårdpersonalen, vilket gör det svårt att i framtiden möta medborgarnas förväntningar på en säker, tillgänglig och högkvalitativ vård om det inte sker förändringar.

Martin Ingvar menar att life sciense-Sverige ligger cirka 30 år efter övriga industrin gällande implementering av effektiva digitaliserings strukturer. I intervjun berättar han om vad som händer om vi inte lyckas me denna ödesfråga och belyser även enskilda fungerande exempel där de digitala systemen hanterar kvalitetsdata från patienter på ett mycket effektivt sätt som gynnar innovation, affärer och inte minst patienterna.
 

MIKAEL DAMBERG OM INNOVATIONSKLIMATET

Hör Mikael Damberg, regeringens närings- och innovationsminister (s) berätta om sin syn på den svenska innovationsklimatet och den fjärde industriella revolutionen.
”E-hälsa kommer att explodera, förnya vården och skapa mycket värde” spår Mikael Damberg och avslöjar att regeringen just nu tittar på hur rörligheten in och ut i bolag ska kunna ökas. ”Det är viktigt för innovation”. Hör mer av hans tankar två år inför nästa val, bland annat om den heta optionsfrågan:

 

 

PROF ALEXANDER VON GABAIN OM KI:s OCH MSD:s GLOBALA FORSKNINGSSAMARBETE

I veckan invigdes ett femårigt forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet och MSDs amerikanska moderbolag, Merck & Co. Inc. Hör KI:s vicerektor för innovationer och samverkan med näringslivet, professor Alexander von Gabain berätta om sin syn på samarbetet och vad det betyder för framtidens forskning. 

Forskningssamarbetet sträcker sig över fem år och omfattar cirka 1 miljon dollar per år.

Fokus för avtalet är att stimulera patient nära utfallsforskning (sk Real World Evidenceforskning) och kan även komma att innefatta kliniska studier. Målet är att besvara kliniskt viktiga forskningsfrågor och utveckla bättre behandling för patienter. En gemensam styrgrupp kommer att träffas årligen och tillsammans besluta om vilka projekt som ska ingå i samarbetet.

Samarbete och gemensamt utbyte

Till skillnad från traditionella uppdragsforskningsavtal där industrin finansierar forskning och forskningssätet själva fördelar pengarna till relevanta projekt, syftar detta avtal till att stimulera gemensamt forskningssamarbete. Båda samarbetsparterna går in i arbetet med egen investering, Merck & Co inc. går in monetärt samt med områdesexpertis, medan KI går in med motsvarande värde i forskningskapacitet och personella resurser.

Samarbetet innebär ett viktigt inflöde av både intellektuellt och finansiellt kapital till svensk life science.

NOBELHUSET BÖR PLACERAS I FORSKARMILJÖ

”Innovation gynnas av oväntade möten, inte en kontorsmiljö mitt i city”

Ekonomiprofessorn Assar Lindbeck är starkt kritisk till att placera det nya Nobelhuset på Blasieholmen.

Ur innovationssynpunkt är Hagastaden överlägsen Blasieholmen som plats för det nya Nobelhuset, säger Assar Lindbeck, Sveriges mest kända professor i ekonomi.

”Innovation gynnas av de oväntade mötena och de äger rum i forskningsmiljö, inte i en kontorsmiljö i city” dundrar han.

Han är starkt kritisk mot de nuvarande byggplanerna, som han kallar obegripliga och miljöförstörande. Det blir som ”ett kärnkraftverk i guld”, placerat i en av Stockholms känsligaste miljöer.

Dessutom riskerar det att spränga alla kostnadsramar och lämna en bitter eftersmak för skattebetalarna, inte minst för H&M- och Wallenbergstiftelserna som riskerar att stämplas som miljöförstörare i framtiden, enligt Lindbeck.